REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 30
W ZIELONEJ GÓRZE

 1. Zespół Edukacyjny nr 2 - Miejskie Przedszkole nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi  "Lokomotywa" w Zielonej Górze ul. Juliana Tuwima 3 jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Miasta Zielona Góra.
 2. Przedszkole jest placówką publiczną.
 3. W przedszkolu istnieje grupa integracyjna.
 4. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 17.00 przez 12 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną na przełomie lipca - sierpnia.
 5. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki we własnym zakresie.
 6. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dziecku, rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym:
  - podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora wybranego przedszkola w terminie do 31-go maja każdego roku.
  - opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) z góry w przedszkolu, do którego dziecko zostało przyjęte według stawek tam obowiązujących.
 7. Termin przerw urlopowych na każdy rok kalendarzowy ustala organ prowadzący.
 8. W dni robocze międzyświąteczne oraz w okresie ferii szkolnych praca wychowawczo - dydaktyczna może być prowadzona w ograniczonej liczbie - w grupach łączonych:
  - ilość oddziałów w tych dniach uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień (zgłoszenia przyjmowane są przez nauczyciela grupy),
  - liczba dzieci w takim dniu powinna wynosić minimum 10,
  - niespełnienie tego warunku spowoduje, że tego dnia nie będą świadczone usługi dla rodziców w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 9. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i pracowników składające się z trzech posiłków.
  a) Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole na rzecz dzieci pobierana jest
  w dwóch częściach i stanowi pokrycie:
  - koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu (w całości ponoszone przez rodziców),
  - częściowych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, które ustala organ prowadzący na podstawie Uchwały Rady Miasta Zielona Góra.

b) Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem miasta Zielona Góra, uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.
c) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole nie nalicza się począwszy od drugiego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu..
d) Zasady udzielania ulg i zwolnień z miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców za częściowe koszty utrzymania dziecka w przedszkolu, ustala Uchwała nr XIV.118.2011 z dnia 28 czerwca 2011r. Rady Miasta Zielona Góra.
e) Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
f) Nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie na drodze postępowania sądowego, decyzją Dyrektora placówka nie przyjmie dziecka Państwa do przedszkola do chwili zapłaty należności. Zadłużenie nie uregulowane przez 1 miesiąc może być powodem do wypowiedzenia umowy cywilno - prawnej, zawartej między rodzicami (opiekunami prawnymi), a Przedszkolem reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze. Decyzję w sprawie wypowiedzenia podejmuje Dyrektor.
g) Opłata za przedszkole ustaje po 30 dniach od wypowiedzenia umowy, poprzedzonej pisemnym wnioskiem rodziców (prawnych opiekunów) lub Dyrektora o skreślenie dziecka z ewidencji.
h) Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu jest pobierana przez cały rok szkolny (tj. 1 wrzesień - 31 sierpień) z wyłączeniem przerwy urlopowej.
i) Zasady odpłatności za wyżywienie pracowników przedszkola regulują odrębne przepisy.

 1. Czas pracy poszczególnych grup zawodowych określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora na każdy rok szkolny.
 2. Przedszkole realizuje zadania Planu Pracy Wychowawczo - Dydaktycznej Przedszkola na dany rok szkolny ściśle współdziałając z rodzicami (opiekunami) i z organami społecznymi oaz instytucjami kulturalno - oświatowymi zainteresowanymi działalnością przedszkola.
 3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej w poczuciu tożsamości narodowej.
 4. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom w formie specjalistycznych zajęć korekcyjno - komensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.
 5. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się od 1 do 30 kwietnia. W tym czasie rodzice (prawni opiekunowie) składają w przedszkolu wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat. Jeśli istnieją miejsca wolne, mogą być przyjęte dzieci 2,5 letnie.
 6. Dziecko powinno być przyprowadzane do godz. 8.00 i odbierane do godz. 17.00 z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnią upoważnioną zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.
 7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie i przypada w godzinach od 8.00 do 13.00.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do stałej współpracy z przedszkolem poprzez:
  - Branie czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych.
  - Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w przedszkolnym "Kąciku dla Rodziców".
  - Dbanie o estetykę i czystość osobistą własnego dziecka.
  - Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zabaw i zajęć według potrzeb przedszkola.
  - Aktywne włączanie się społeczne w inicjatywy organizowane w przedszkolu.
 9. Pełny nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje dyrektor.


Regulamin organizacji pracy przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi będą służyły dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu i społeczno - emocjonalnemu.
Przestrzegając regulamin obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.